سیدمهدی نژند @seyed_mahdi_nazhand_

دارنده دان 8 جهانی ریاست وبنیانگذار هاپکیدو Global hapkido foundetion در جهان

201 Followers 75 Following 4 Posts