തൃശ്ശൂർക്കാരി @_thrissur_kari

ആനപ്രാന്തി 🐘 രാമൻ ♥️കർണ്ണൻ ♥️ എന്ന വികാരത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവൾ മ്മടെ തൃശ്ശൂരിനെ നെഞ്ചിലേറ്റുന്നവർക്കായി😍 അപ്പോ എങ്ങനെയാ കൂടല്ലേ ഗഡിയോളെ.....

793 Followers 255 Following 119 Posts

Loading...
Loading...