Mahdi (@m.mohammadi12702)

Aug 2018

هر روز یه قدم حتی کوچیک به سمت رویاهات بردار.اگه امروز چیزی رو نسازی فردا چیزی برای تماشا کردن نخواهی داشت.(قله دماوند )

Loading...

6 comments

Loading...